Advokaadid


Mirjam Vili

Advokaadibüroo EnvirLaw partner ja keskkonnaõiguse vandeadvokaat

E-post: mirjam@envirlaw.ee

Telefon: (+372) 527 3703

Senine karjäär

 • 2020-... Tartu Ülikooli keskkonnaõiguse õppejõud
 • 2018- ... Advokaadibüroo EnvirLaw partner, keskkonnaõiguse advokaat
 • 2019-2021 Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni (EKJA) juhatuse liige
 • 2011–2017 Advokaadibüroo GLIMSTEDT keskkonnaõiguse advokaat
 • 2015–2016 Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni (EKJA) juhatuse liige
 • 2010–2011 Keskkonnaõiguse kodifitseerimise töögrupi liige
 • 2009–2013 Metsanduse IV taseme konsulent (kutsetunnistus nr 043485)
 • 2008–2011 bnt attorneys-at-law Advokaadibüroo advokaat
 • 2004–2008 Keskkonnaministeeriumi õigusosakonna juhataja
 • 2002–2004 Justiitsministeeriumi kohtuhaldustalituse nõunik

Haridus

 • 2008–… Tartu Ülikool, õigusteaduskond, doktoriõpe (PhD, keskkonnaõigus) (https://www.etis.ee/CV/Mirjam_Vili/est )
 • 2003–2008 Tallinna Ülikool, sotsiaalteaduskond, sotsiaalteaduste magister (juhtimise sotsiaalsed strateegiad)
 • 2001–2002 Freie Universität Berlin, õigusteadus, LLM
 • 1996–2001 Tartu Ülikool, õigusteadus, magistrikraadiga võrdsustatud bakalaureusekraad

Valik keskkonnavaldkonna koostöökogemustest

 • Ettevõtjate esindamine keskkonnatasude kindlaksmääramise menetluses nii kohtuväliselt kui ka halduskohtumenetluses.
 • Kinnisasja omanike nõustamine riigi poolt kaitseala moodustamisega seonduvalt.
 • Keskkonnakompleksloa omajate nõustamine loa nõuete täitmisega seonduvalt.
 • Kaevandusega tegelevate ettevõtjate nõustamine kaevandamislubade väljastamise menetluses nii kohtuväliselt kui ka halduskohtumenetluses.
 • Ettevõtjate nõustamine jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisel nii kohtuväliselt kui ka halduskohtumenetluses, kinnisasjal jahipidamise lepingute koostamine.
 • Gaasi müügiga tegeleva ettevõtja nõustamine Eestis LNG müüki puudutavates küsimustes.
 • Keskkonnatasude maksmise ja arvestamise süsteemi reformimises osalemine.
 • Riigiasutuse nõustamine jäätmekäitluses tootjavastutuse põhimõtte rakendamisega seonduvalt.
 • Riikliku sihtasutuse nõustamine metsaomanikke ühendavate MTÜ-de ühinemisega seonduvalt.
 • Välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduseelnõu väljatöötamine seoses direktiivi 2009/30/EU ülevõtmisega.
 • Jäätmeseaduse muutmise seaduseelnõu väljatöötamine seoses jäätmete raamdirektiivi ülevõtmisega.
 • Mitmete teiste keskkonnavaldkonna seaduste ja määruste väljatöötamine ja väljatöötamises osalemine.
 • Mitmete koolituste läbiviimine keskkonnaõiguse valdkonnas ja sellega seonduvates valdkondades, samuti konverentsidel ettekannetega osalemine nii Eestis kui ka välismaal.
 • Ettevõtjate esindamine kohaliku omavalitsuse ja riigiasutustega suhtlemisel planeeringu- ja ehitusõigust puudutavates küsimustes.
 • Riigile kuuluva äriühingu perioodiline nõustamine keskkonnaõigust (eelkõige keskkonnaseiret, heitkogustega kauplemist ja välisõhukaitset) puudutavates küsimustes.
 • Äriühingute omandamise LDD keskkonnaõigust puudutavate osade koostamine.
 • Erinevate põllumajandusettevõtjate nõustamine keskkonnavaldkonnas (keskkonnamõju hindamine, keskkonnatasud, keskkonnaload, tootjavastutus, pakendialane regulatsioon).
 • Riigiasutuse nõustamine probleemtooteregistri pidamisega seonduvalt.
 • Toetuste taotlejate esindamine vaidemenetluses ja kohtumenetluses seoses SA KIK, SA Erametsakeskus, ja PRIA väljastatavate keskkonnatoetustega.
 • Erinevate riigiabi andmise reeglitele vastavuse analüüside koostamine keskkonnavaldkonnas nii riigi kui ka ettevõtjate tellimusel.
 • Osalemine riigi poolt läbiviidavate jääkreostuse likvideerimise projektides õigusalase nõustajana.
 • Erametsaomanike juriidiline nõustamine metsamajandamisega seonduvalt.
 • Raieõiguse ja metsamaterjali võõrandamise lepingute koostamine ning sõlmitud lepingute täitmisel nõustamine.

Muud algatused

 • Arvamusfestivali keskkonnainnovatsiooni ala loomise initsiaator ja projekti elluviimises osaleja.
 • EKJA ja advokaadibüroo GLIMSTEDT korraldatud keskkonnaõiguse seminaride sarja „Kuidas jääda ellu üha karmistuvates tingimustes?” initsiaator, projekti elluviimises osaleja ja esineja.
 • Äripäeva ja advokaadibüroo GLIMSTEDT korraldatud keskkonnaseminaride sarja korraldaja ja esineja.
 • Aastate jooksul erinevates väljaannetes avaldatud keskkonnaõigust puudutavate arvamuslugude autor.
 • Aastate jooksul väga mitmete keskkonnaõiguse koolituste korraldaja ning esineja.
 • AS Äripäev tellimusel erinevate õigusalaste veebiseminaride läbiviimine metsanduse valdkonnas perioodil 2019-2020.

Väärtustame koostööd erinevate keskkonnavaldkonna ekspertidega.
Oleme Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni liikmed.