Teenused


Osutame õigusteenust kõikides peamistes keskkonnaõiguse valdkondades.

Kiirgus
Jäätmed
Jahindus
Keskkonnamõju hindamine
Vesi
Metsandus
Looduskaitse
Tööstusheide
Keskkonnatasu
Keskkonnaseire
Maapõu
Merekeskkonna kaitse
Välisõhukaitse ja kliima
Kalandus
Keskkonnavastutus

Teenused, millele keskkonnavaldkondades nõustamisel keskendume:

  • õigusaktide nõuetele vastavuse osas eksperthinnangute andmine
  • õigusalane nõustamine keskkonnakaitselubade ning keskkonnavaldkonnas vajalike tõendite ja litsentside taotlemisel
  • õigusalane nõustamine keskkonnatoetuste ja riigiabi küsimustes
  • keskkonnatasude regulatsiooni alane nõustamine
  • õigusloomealane nõustamine (sh õigusaktide muutmise algatamiseks ettepanekute koostamine)
  • keskkonnavaldkonna spetsiifiliste lepingute või lepingu sätete väljatöötamine ja läbirääkimistel osalemine
  • keskkonnaõiguslike riskide hindamine
  • nõustamine keskkonnakahju tekkimise korral

Vaata valikut tehtud töödest siit.


Väärtustame koostööd erinevate keskkonnavaldkonna ekspertidega.
Oleme Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni liikmed.